ویروس کرونا

تاریخچه پیدایش بیماریهای پاندمی

/pandemic-history

در طول تاریخ همیشه شیوع بیماریهای کشنده و همه گیر که جان میلیونها انسان را گرفته  بوده و هست . در این بخش نگاهی اجمالی به این تاریخچه خواهیم داشت.