پاندمی

تاریخچه پیدایش بیماریهای پاندمی

/pandemic-history

در طول تاریخ همیشه شیوع بیماریهای کشنده و همه گیر که جان میلیونها انسان را گرفته  بوده و هست . در این بخش نگاهی اجمالی به این تاریخچه خواهیم داشت. 


هرآنچه درمورد ویروس کرونا باید بدانیم

/covid-19

به اقتضای موقعیت پیش آمده در جهان امروز و مخاطراتی که این پاندمی جدید در دنیا ایجاد کرده ،برآن شدیم که با اطلاع رسانی درمورد این ویروس منحوس  قدمی هرچند کوچک برای آشنایی هرچه بیشتر جامعه برداریم . ان شاله که مورد توجه قرار گیرد .