رادیوگرافی دیجیتال دندان

رادیوگرافی دیجیتال چیست و انواع گرافی‌های دیجیتال دندان کدام است؟

/digital-radiography

رادیوگرافی دیجیتال، نوع خاصی از رادیوگرافی ساده است و در دنیا، به آن Digital radiography می‌گویند. رادیوگرافی دیجیتال با روش‌های سنتی رادیوگرافی تفاوت‌هایی دارد. استفاده از رادیوگرافی‌های دیجیتال برای دندان‌ها، در مقایسه با سایر روش‌های قدیمی‌ترِ گرفتنِ عکس از دندان‌ها، مزایای زیادی دارد.